rent
rent
rent
Phan Đăng Lưu
970 USD/month
100
4
5
rent
Nguyễn Thị Định
690 USD/month
90
3
4
rent
Lê Hữu Khánh
1300 USD/month
100
4
4
rent
rent
Hồ Xuân Hương
1100 USD/month
100
3
4
rent
rent
Phạm Văn Đồng
1500 USD/month
82.5
3
4
rent
Lê Quang Đạo
1370 USD/month
110
3
4
rent