cho thuê
cho thuê
144 Ông Ích Khiêm
25 triệu VND/tháng
100
4
5
cho thuê
cho thuê
144 Ông Ích KHiêm
20 triệu VND/tháng
90
3
4
cho thuê
cho thuê
Ông Ích Khiêm
25 triệu VND/tháng
100
4
5