cho thuê
cho thuê
Trần Văn Dư
8 triệu VND/tháng
70
2
2
cho thuê
cho thuê
Chế Lan Viên
7 triệu VND/tháng
45
1
1
cho thuê
Phạm Tuấn Tài
13 triệu VND/tháng
70
2
2
cho thuê
Phạm Tuấn Tài
13.5 triệu VND/tháng
72
2
2