cho thuê
cho thuê
cho thuê
120 Võ Nguyên Giáp
20 triệu VND/tháng
73
2
2
cho thuê
cho thuê
Võ Nguyên Giáp
23 triệu VND/tháng
80
2
2
cho thuê
120 Võ Nguyên Giáp
15 triệu VND/tháng
62
1
1
cho thuê
cho thuê