Office

65 Hải Phòng
56m2-108m2-187m2-351m2
Director Minh Toàn 0917 112 855
Sharing